071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

بایگانی برچسب برای مزیت favicon

مزیت استفاده از favicon

استفاده از فایوآیکون در کنار نام دامنه شما در آدرس بار می تواند: ۱ – موجب زیبایی وب سایت شما برای کاربر گردد . کاربر با دیدن لوگو یا آرم شما که به صورت فایوآیکون…