071-32360828 goldenservices.ir@gmail.com شیراز-خیابان زند-مجموعه سرویس های طلایی

ثبت دامنه های مختلف ir چه شرایطی دارد؟

ثبت دامنه های مختلف ir چه شرایطی دارد؟

ثبت دامنه ir: بدون شرایط،برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران آزاد است
اما ارائه آدرس دقیق پستی و کد پستی ده رقمی الزامیست.

ثبت دامنه co.ir: نیازمند ارسال کپی روزنامه رسمی-آگهی تاسیس شرکت مربوطه
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه ac.ir: نیازمند ارسال کپی درخواست مکتوب در سربرگ و همچنین کپی تائیدیه وزارت علوم
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه sch.ir: نیازمند ارسال کپی درخواست مکتوب در سربرگ و همچنین کپی تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه gov.ir: نیازمند ارسال کپی درخواست مکتوب در سربرگ سازمان دولتی مربوطه
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه net.ir: نیازمند ارسال کپی مجوز ISPمربوطه
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه org.ir: نیازمند ارسال کپی روزنامه رسمی موسسه غیر انتفاعی مربوطه
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه id.ir: نیازمند ارسال کپی شناسنامه متقاضی (از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه co.ir: نیازمند ارسال کپی روزنامه رسمی-آگهی تاسیس شرکت مربوطه
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه ac.ir: نیازمند ارسال کپی درخواست مکتوب در سربرگ و همچنین کپی تائیدیه وزارت علوم
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

ثبت دامنه sch.ir: نیازمند ارسال کپی درخواست مکتوب در سربرگ و همچنین کپی تائیدیه وزارت آموزش و پرورش
(از طریق دورنگار یا پست الکترونیک)

طراحی وب سایت در شیراز
چاپ و تبلیغات در شیراز